REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
EDUKACYJNYCH – KURSY PROGRAMOWANIA

1. ORGANIZUJACY KURSY

Kursy i obozy pod wspólną nazwą “ROBO SCHOOL” organizowane są przez Podmioty: • MIREY ROBOTICS SP. Z O. O. , ul. Grabskiego, 7a, 53-535 Wrocław, REGON: 383090561, NIP: 701-09-19-518 – będący jednocześnie Administratorem. oraz jednostki powiązane. e-mail: oder@robo-school.org

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresem robo-school.org, Administrator zapewnia Klientowi możliwość zawarcia Umowy z Podmiotem. W niektórych przypadkach Podmiotem może być Administrator.
 2. Podmiotami są wskazane wyżej firmy, prowadzące kursy oraz obozy pod wspólna nazwą «ROBO SCHOOL».
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Administrator może w każdej chwili podjąć decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Serwisu. Administrator może również w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie, wycofaniu lub dodaniu nowych funkcji Serwisu.
 5. Administrator jest uprawniony do korzystania z pomocy podmiotów trzecich w związku z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i obsługi Serwisu.
3. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI
 1. Chęć uczestnictwa w zajęciach należy zgłosić drogą mailową do ROBO SCHOOL na adres oder@robo-school.org lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej robo-school.org.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia ROBO SCHOOL potwierdzają Zgłaszającemu drogą mailową, na wskazany przez Zgłaszającego adres, wybrany przez Zgłaszającego termin zajęć. Zgłaszający ma obowiązek wskazania imienia i nazwiska osoby, która będzie uczestniczyć w zajęciach oraz innych danych niezbędnych do podpisania umowy. Potwierdzeniem nabycia usług edukacyjnych jest elektroniczne potwierdzenie wysłane przez Podmiot oraz podpisanie przez obie strony umowy, która wysyłana jest do uczestnika najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Niedostarczanie przez Opiekuna podpisanej Umowy w wyznaczonym terminie może skutkować niewpuszczeniem Uczestnika kursu na zajęcia. W przypadku nieprzekazania podpisanej Umowy, udział Uczestnika w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją warunków określonych w Umowie przesłanej adres mailowy podany podczas zapisu.
 4. Umowa zawierana jest zawsze z Podmiotem, którego dane uwidocznione są w przesłanej umowie na kurs lub obóz, którymi zainteresowany jest Klient. Jeżeli w danym przypadku podmiotem nie jest Administrator, rola Administratora sprowadza się wyłącznie do umożliwienia Klientowi zawarcia Umowy bezpośrednio z podmiotem za pośrednictwem Serwisu – Administrator nie jest stroną takiej Umowy.
 5. Opłatę za kurs Zgłaszający ureguluje w terminach zgodnych z Harmonogramem, który stanowi Załącznik do Umowy. Opiekun uczestnika kursu zobowiązuje się uiścić całość opłaty za Kurs na poczet podmiotu, bez względu na opuszczoną przez niego liczbę zajęć.
 6. Zawierając Umowę, Klient oświadcza, że jest prawnym opiekunem uczestnika i powierza podmiotowi prowadzenie kursu lub obozu dla tego uczestnika w czasie i na warunkach określonych Umową, Regulaminem oraz programem kursu lub obozu.
 7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zaakceptowanie warunków umieszczonych w niniejszym regulaminie oraz zaakceptowanie Umowy, która jest wysyłana na podany w zgłoszeniu adres mailowy przed rozpoczęciem kursu. Udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją warunków zawartych w Umowie oraz Regulaminie.
4. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ ORAZ NIEOBECNOŚCI
 1. Zajęcia kursów semestralnych prowadzone są raz w tygodniu i trwają dwie godziny lekcyjne (2x45 min). Po 45 minutach zajęć obowiązuje przerwa 5 minut.. Harmonogram zajęć w całym semestrze stanowi załącznik do Umowy.
 2. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest w stanie uczestniczyć z jakiegokolwiek powodu, w którychkolwiek zajęciach w ramach kursu, przysługuje mu możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, w której realizowany jest ten sam program, w ramach dostępnych miejsc w danym terminie. Odpracowanie zajęć może odbyć się zarówno z grupą uczestniczącą w kursie w formie stacjonarnej, jak i zdalnej (online). Odrabianie musi być poprzedzone kontaktem mailowym pod adresem: oder@robo-school.org i zgodą pracownika ROBO SCHOOL. Nieobecność nie uprawnia do otrzymania zwrotu bądź obniżenia kwoty, która musi być uiszczona przez Zgłaszającego.
5. HARMONOGRAM OPŁAT
 1. Opłatę za kurs Zgłaszający ureguluje w terminach i w wysokości, zgodnie z Harmonogramem, który stanowi Załącznik do Umowy.
 2. Płatność zaliczki dokonywana jest na rzecz Podmiotu, z którym podpisana została Umowa. Na prośbę klienta fakturę dokumentującą płatność zaliczki oraz pozostałej kwoty płatności za kurs Uczestnika otrzyma w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu.
6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Za szkody materialne wyrządzone przez Uczestników kursu - dzieci oraz młodzież odpowiada Opiekun.
 2. ROBO SCHOOL nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przed i po zakończeniu zajęć. Uczestnicy pozostają pod opieką firmy ROBO SCHOOL od momentu przekazania Uczestnika przez jego Opiekuna Prawnego Prowadzącemu Zajęcia do chwili zakończenia zajęć.
 3. ROBO SCHOOL nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie przez Uczestników kursu zdobytej wiedzy i umiejętności do czynów zabronionych, w szczególności do działań związanych z atakami internetowymi i bezpieczeństwem sieciowym.
7. PRAWA I OBOWIĄZKI
 1. Na terenie obiektów, w których prowadzone są zajęcia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania wszelkiego rodzaju środków odurzających.
 2. Opiekun prawny ma obowiązek poinformować firmę ROBO SCHOOL o wszelkich dysfunkcjach lub chorobach Uczestnika kursu, które mogą wystąpić lub mieć wpływ na zachowanie Uczestnika w trakcie trwania zajęć.
 3. Opiekun prawny Uczestnika kursu wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika, zarejestrowanego w postaci zdjęć i filmów podczas trwania kursu do celów marketingowych prowadzonych przez ROBO SCHOOL.
8. REKLAMACJE
 1. Podmiot jest zobowiązany wykonać Usługę w sposób staranny.
 2. Jeżeli Zgłaszający lub Uczestnik stwierdzi, że Usługa została wykonana wadliwie może złożyć reklamację, wysyłając ją pocztą elektroniczną na adres e-mail: oder@robo-school.org lub listownie na adres siedziby Administratora.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące oraz kontaktowe Zgłaszającego, opis i uzasadnienie reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.
 4. Podmiot ustosunkuje się do składanej przez Zgłaszającego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
9. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
 1. Administratorem danych osobowych Zgłaszającego i Uczestnika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator oraz Podmiot (Podmiot wyłącznie w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z Umową zawartą ze Zgłaszającym).
 2. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Zgłaszającego i Uczestnika oraz wykorzystywaniem plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem robo-school.org
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2020 roku.
 2. Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie. O wprowadzonych zmianach Administrator informuje Uczestników drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Podmiotem a Zgłaszającymi będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Podmiotu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.